« | Home | »

Sakit sa kamatis

By goGreen | February 4, 2012
Bookmark and Share

Bacterial wilt

how to make extra money fast

Causal organisms-

- Ralstonia  solanacearum, formerly

- Burkholderia solanacearum (Yabuchi et al.), and Pseudomonas solanacearu (E. F.Smith) Smith

Sintomas

- Pag iibang kulay ng sanga sa ibabang  bahagi.

- Pagkalanta at pagkamatay ng halaman.

Wilting and death of plants

Vascular discoloration of the stem

Ralstonia  solanacearum

-  Maaring mabuhay ng mahabang panahon.

-  Maaring kumalat sa pamamagitan ng tubig.

-  Lupang sumayad sa sapatos o gamit sa bukid.

-  Mainit at halumigmig na panahon.

Pamamaraan sa pagsugpo ng sakit na ito

 - Crop rotation o pagpapalit ng uri ng tanim sa parehong lugar.

- Malinis na punlaan.

- Hindi pagtatanim ng kauri nito lalo na   kung  ito ay may sakit.

Bacterial spot

Causal organism:

- Xanthomonas campestris  pv. vesicatoria (Doidge) Dye

***Inaatake nito ang dahon,sanga at prutas

Sintomas

- Dahon- madalas ito sa mga bagong dahon, naninilaw at nalalaglag.

- Prutas- Ang paltak nito ay animo  babad  sa tubig.

- Sanga-  May manipis na guhit o marka.

Bacterial spots on tomato leaves…

Bacterial spots  on tomato fruits

Pamamaraan ng pagsugpo ng sakit

-Crop rotation o pagpapalit ng uri ng tanim sa parehong lugar.

-Malinis na punlan.

-Umiwas sa pagtatanim sa lupang dati nang mayroong ganoong sakit.

-Paggamit ng matibay na binhi.

-Sanitasyon.

 

Damping-off disease

Causal organism: Pythium spp.

Damping-off

- pre-emergence damping-off – hindi pa sumibol.

post-emergence damping-off- nakasibol na ngunit agad ding mamamatay.

Sintomas

- Malambot at payat na puno.

- Nabubulok na sanga sa ibabang bahagi nito.

Damping-off of seedlings

Girdled, rotten stem is a symptom of damping-off

Pamamaraan…..Ito ay likas na sa lupa

Upang maiwasan ang pagkalat nito:

                     -Tiyaking malinis at walang sakit ang punlaan;

- Kung maaari, lutuing mabuti sa arawang lupang gagawing punlaan.

- Makatutulong ang pag gamit ng VAM at Trichoderma sa mga punla.

 

Pages: 1 2 3 4 5 6

Topics: Crops & Vegetables, Diseases | Comments Off

Comments are closed.